U huurt omdat u geen kostbaar instrument wil kopen. Daarom is een goede afspraak over eventuele schade belangrijk. Volgens de Nederlandse wet ligt het risico voor schade aan een instrument bij de huurder en daarom is het verstandig om een verzekering af te sluiten. Wij bieden een allrisk verzekering aan voor € 1,- per maand voor de violen tot € 2500,-. Daarboven is de premie naar waarde van het instrument hoger.

Voorwaarden voor verzekering van strijkinstrumenten

Artikel 1

1.1 Verzekerde

De verzekerde is degene, die de verzekering met Vermeulen & van Eck’s Interviolin is aangegaan en de premie is verschuldigd.

1.2 Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld

Artikel 2

2.1 De verzekering is van kracht gedurende de tijd dat de verzekerde objecten zich in enig perceel of op enige plaats, welke ook, bevinden, hetzij bij verzekerde- of onder diens toezicht- in gebruik, dan wel gedurende vervoer, door of in opdracht van de verzekerde te land, te water of door de lucht. Tijdens vervoer dienen de objecten te zijn opgeborgen in een koffer, foudraal of etui.

2.2 Deze verzekering dekt alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde objecten onverschillig door welke oorzaak ontstaan met uitsluiting van het vermelde in artikel 3.

2.3 Verzekerde is verplicht om de verzekerde objecten in goede staat van onderhoud te bewaren en alle redelijke maatregelen van voorzorg te treffen ter voorkoming van ongevallen, verlies en diefstal.

Artikel 3

Van verzekering zijn uitgesloten materiële schaden die zijn ontstaan door verbeurdverklaring of inbeslagname door douane of andere autoriteiten.

Artikel 4

4.1 Ingeval van schade aan, of verlies van de verzekerde objecten is de verzekerde verplicht daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan Vermeulen en van Eck’s Interviolin.

4.2 Verzekerde is verplicht alle maatregelen te nemen om verdere schade te beperken of te voorkomen en zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie, indien het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd.